Gary Maston

Chaplain
Thompson
350 SMAC, Tri-Track Modified